KOCAELİ AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

ANA TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1- FEDERASYONUN ADI

 

 Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu

 Kısa adı: K.A.S.K.F.

MADDE 2- FEDERASYONUN MERKEZİ

 

 Federasyonun Merkezi Kocaeli’dir. Federasyon İlçelerde temsilcilik açabilir.


MADDE 3-FEDERASYONUN AMACI VE FAALİYETLERİ

 

AMAÇ


1-Tüm spor yönetimlerinde demokrasinin gerçekleştirilip korunmasına yardımcı ve destek olmak,

2-Spor Kulüplerinin sporcu sayılarının arttırılması ile ilgili çalışmalarına destek olmak ve sporcuların eğitici, öğretici ve yönetici olarak yetiştirilmesine katkı sunmak


3-Spor kulüpleri ve Fe­derasyonların yönetimlerinde ve kurullarında kadınların ve sporcuların temsil edilmesini özendirmek,


4-Engelliler dâhil ilimizin sporcu gençliğini federasyon çatısı altında örgütlemek ve desteklemek,

5-Sporcu gençliğin, eğiticilerin, öğreticilerin ve yöneticilerin görüş ve önerilerini değerlendirmek ve ilgili yerlere ulaştırmak

6-Spora küçük yaşlarda başlanması ve bu alanlarda bilimsel yöntemlerin uygulanması ile spor­da erdemli olmanın (Fair Play) yaygınlaştırılıp özendirilmesi için yayınlar ve programlar hazırlamak

 

7-Herkes İçin Spor düşüncesiyle sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak

 

8- Federasyon Faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır- taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek


9-Spor kulüplerine spor eğitimi olanakları ve ortak kullanabilecekleri araç ve gereçler sağlamak, kulüplere malzeme yardımı yapmak, öğreticiler görevlendirmek ve gerek duyulduğunda görevlilere para ödemek


10- Spor kulüplerinin uğraştıkları spor dallarıyla ilgili sorunlarını çözmek için kulüplerin kaynak ve güçlerini birleştirmek, saha ve tesisler kurmalarına, kiralamalarına, işletmelerine yardımcı olmak amacıyla üst kurulları olarak sözleşme imzalamak,

 

11- Kulüplerin halkla ilişkiler,  araç-gereç, malzeme, sağlık ve sosyal güvenlik, bütçe ve benzeri sorunlarına çözümler bulmaya çalışmak,

 

12-Amatör spor kulüpleri üyelerinin yararlanabileceği aşevi, alkolsüz lokal, sosyal tesis, otel, hotel, pansiyon, düğün salonu, çay bahçesi, mesire alanı, spor tesisi, otopark v.b.işletmeler kurar işletir kiralar veya kiraya verir

 

 

13- Amaçlarla ilgili kooperatifler, yardımlaşma sandığı, vakıflar, şirketler ve iktisadi işletmeler kurmak veya katılmak, üye veya ortağı olduğu bu kuruluşlara her türlü yardımda bulunmak, yardım almak.

 

14-Kulüplere gelir kaynakları bulmaya çalışır, maddi ve ayni yardım yapar. Bunun için spor organizasyonları, yarışma, maç, gece, yemekli toplantılar, piyango, sergi, gazete yayın ve benzeri gelir getirici çalışmalarda bulunur.

 

15-Yurtiçi ve yurtdışı kamu, özel ve gönüllü beden eğitimi, gençlik ve spor kuruluşları ve ulusla­rarası gençlik ve spor kuruluşları ile yasalara uygun bir şekilde karşılıklı işbirliği ve dayanışma içinde bulunmak, yardım ve bağış kabul etmek, yardım ve bağışta bulunmak bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak, yardımlaşmak, yurt dışında temsilcilik açmak,

 

16-Federasyonun yurtiçi ve yurtdışı veya uluslararası beden eğitimi, gençlik ve spor kuru­luşlarıyla yasalara uygun ilişkilerinden Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulunun yetki vermesi ha­linde Yürütme Kurulu yetkili, görevli ve sorumludur. Yönetim kurulu veya yönetimin yetki verdiği kişiler ulusal veya uluslararası düzeyde spor organizasyonlarına katılır kurumların birbirleri ile sporun gelişimi için çalışmalar yapar.


17-Devlet bünyesindeki tüm Bakanlıklar, Bakanlıklara ait Genel Müdürlükler,  Üniversiteler, diğer  kamu kuruluşları, gönüllü ve özel kuruluşlar, dernek, Federasyon ve üst kuruluşlarla, hizmetlere ve amaçlara yönelik anlaşmalar yapmak. Kamu Kurumlarına ait tesisleri kiralamak, işletmek, işletme kurmak, bedelsiz olarak almak ve ortak kullanımı için iş birliği protokolü imzalar,

 

18- Federasyonun ilçelerde kulüplere daha iyi hizmet verebilmesi için ilçelerde temsilcilik açmak.

 

19-Yüksek Öğretim Kurumu ve kuruluşlarıyla bilimsel spor alanında ilişki kurar ve yardımlaşır. Ayrıca, okul sporlarının gelişmesini sağlamak amacıyla okul kulüp işbirliğinin istenilen seviyeye ulaşması için gereken çabayı gösterir.

20-Kulüpler, kulüplerle devlet, özel ve gönüllü kuruluşlar arasında yasal yollarla yakınlaşma sağlar, üye kulüpler arasında ayrıcalık yapmaz. Üye spor kulüpleri arasındaki her türlü anlaşmazlıkların çözümünde etkin görev alır.

 

21-Uluslararası gençlik ve spor ilişkilerinde; spor yarışmaları, Fair Play (Sporda Erdemli Olma), eğitim, bilgilendirme, sporcu gençlik ve yönetici değişimi, ülkelerin ve konuya ilişkin kuruluşların tanıtımı, barış ve dostluğun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile çevre, sağlık ve turizm alan­larına spor yönetimlerinin ve gençliğinin katkılarının sağlanması ile ortak yatırım ve kalkınma çaba ve programları da yer alabilir.

22-Çevre, sağlık, eğitim, sanat, kültür, turizm, ülkenin tanıtımı ve benzeri alanlarda, toplumsal kalkınma ve dayanışma yöntemleriyle beden eğitimi ve sporun da katkısını sağlamaya çalışır. Federasyon yasalara uyar, sorunlara demokratik düzen içinde çözüm arar.

23-Temel öğeleri spor kulüpleri olmakla birlikte Federasyon, her yaştaki insanın."Herkes İçin Spor ve Sağlık İçin Spor" kavram ve yöntemlerine ve Fair Play düşüncesine (Sporda Erdemli Olma) uygun olarak spor yapmasına, zihinsel ve fiziksel özürlü sporcu, yönetici ve diğer kişilerin spor ortamlarının iyileştirilmesine ve onların da spor yönetimlerine katılmasına çalışır. Bu amaçla beden eğitimi ve spor ailesinin dayanışmasına özen gösterir. Beden eğitimi ve sporun sorunlarını bir bütün olarak görür ve bu sorunların Ülkenin genel sorunlarından soyutlanamayacağını kabul eder.


24-Spor kulüplerini ve spor kuruluşlarını baskı altına almaya, onların kazanılmış hak­larını kısıtlamaya yönelik her türlü karar ve harekete yasal yöntemlerle karşı çıkar, bunun için yönetimler ve iktidarlar arasında ayırım yapmaz. Beden eğitimi, gençlik ve spor çalışmalarını barış içinde yürütür. Demokratik düzene ters ve halkın olumsuz bulacağı eylemlerden kaçınır.

25-Sporun temel öğeleri olan sporcu, yönetici, hakem, eğitici-öğretici ve öteki görevlilerin içinde bulunduğu koşulları daha iyiye götürmeye çalışır ve programlar üretir. Bu amaçla, Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Bakanlığı Üniversiteler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ,İl Spor Müdürlükleri ,öteki örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla da işbirliğinde bulunur.

26-Beden eğitimi, gençlik ve spordaki kamu, özel ve gönüllü kuruluşlar, basın, radyo ve televizyonlar başta olmak üzere kitle iletişim araçları ve onların dernek ve birlikleri arasında yakınlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak için de çaba gösterir. Kulüpler, kulüplerle devlet, özel ve gönüllü kuruluşlar arasında yasal yollarla yakınlaşma sağlar, Yasalar çerçevesinde, Federasyon yönetim kurulu kararı ile Radyo, Televizyon, gazete, dergi, web sitesi gibi yazılı ve görsel her türlü yayın organı kurar. Her türlü sosyal medya araçları ile üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirir

27-Yönetim Kurulu, her yıl, üye kulüpler ve diğer kamu, özel ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği halinde “Amatör Sporlar Haftası” veya “Amatör Sporlar Günü ”düzenleyebilir. Bu haftanın veya günün tarihi, Yönetim Kurulunca  belirlenir.   

28-Türk spor camiasını "Türk Spor Ailesi", Amatör Spor Camiasını da "Türk Amatör Spor Ailesi" anlayışı ve yapısı içinde yorumlar, sporda demokrasi ve el ele ilkesini sürekli savunur. Federasyon faaliyetlerini sürdürürken Siyasi görüş, ırk, dil ve din mezhep, cinsiyet gibi konularında yansızdır.

29-Federasyon Faaliyetlerini daha etkin yürütebilmesi için ilçelerde temsilcilik açabilir,

30-Ulusal ve Uluslararası kardeş il ve federasyon çalışması yapar,


 
AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPILACAK FAALİYETLER

1-Profesyonel spor kulüpleri ile iş birliği yaparak, amatör spor kulüplerinin gelişmesine destek sağlamak,

2- Spor Camiamızın katılımı ile yılda bir defa, gerek duyulduğunda iki defa başkanlar kurulu toplantısı yapmak.   

3-Spor Şurası, Spor Fuarı, Kurs, Seminer, Konferans, Panel ve Toplantı gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

 

4-Federasyon Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi için eğitim, araştırma ve planlama alanlarında araştırmalar yapmak,

5-Oluşturulan İl ve İlçe spor karmalarının ayni ve nakdî olarak ihtiyaçlarını karşılamak, yapılacak il içi ülke içi ve ülke dışı organizasyonlara ve turnuvalara federasyon adına katılmasını sağlamak,

6-Spor mevsiminin başlaması nedeniyle açılış törenleri düzenleyebilir. Spor kulüplerinin, sporla ilgili basın,kamu, özel ve gönüllü kuruluşların önemli günlerinde manevi ilgi gösterir, resmi bayramlarda ve devlet büyüklerinin anıldığı törenlerde kulüplerin ve amatör sporcuların, Federasyonun önderliğinde katılım ve katkıda bulunmasını sağlar

7-Bu tüzükte belirtilen her türlü faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla yeteri kadar personel istihdam eder(personellerin çalışma şartlarının belirlenmesi yetkisi yönetim kurulundadır) gerekli hallerde, konusunda yetkin kişi ve kuruluşlardan hizmet veya danışmanlık satın alır.

 

8-Amaç bölümündeki konuların gelişme kaydetmesi, ilgililere yapılan önerilerin iz­lenmesi, spor kulüpleri, aileler, her kademedeki eğitim ve öğretim kurumları ve gönüllü gençlik, beden eğitimi ve spor kuruluşlarıyla yapıcı ilişkiler kurulması ve bu ilişkilerin kurumsallaşmasına çalışır. Gerektiğinde spor kulübü kurmak, spor branşlarında faaliyet göstermek. Kurulacak olan spor kulübünün yöneticilerini Federasyonun mevcut yönetim kurulundan oluşturmak.

 

9-Yasaların ve tüzüğün müsaade ettiği her türlü faaliyette bulunabilir.

 

10-Amacını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu Kararı ile sponsorluk anlaşmaları yapmak

 

11-Üyelerine dağıtmak üzere Federasyon rozeti, yıllık ajanda, kültürel takvim vb. promosyon ürün bastırır,

 

12-Federasyonun amaçlarını gerçekleştirmek üzere Danışma, Çalışma, Sağlık, Hukuk, Araştırma geliştirme, Spor, Fair Play ve Ödüllendirme, Bilim ve Teknoloji, Basın-Medya, Kadın, Eğitim,Engelliler,Kültür veTurizm , Gençlik kurulları ve komisyonları kurar, uzman kişilerden oluşan akademik çalışmalar yapar. Kurulların çalışma biçimleri Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir,

 

13-Üyelerin ve Taban Birliklerinin özel günlerinde (düğün, sünnet, açılış vb) maddi ve manevi katkıda bulunmak,

 

FAALİYET ALANI: Spor alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyette bulunur.

 

MADDE 4 -FEDERASYONA NASIL ÜYE OLUNUR

·         Federasyona yürürlükteki yasa ve yönetmenliklere göre kayıt ve tescil edilmiş spor kulüpleri üye olabilirler.

·         Federasyona üye olmak isteyen kulüpler yaptıkları Olağan veya Olağanüstü genel kurullarında üç delege belirleyerek ve divan tutanağına yazarak üye olma kararı alırlar (bu yetkilerini yönetim kurullarına devredemezler) Divan tutanağı, dernek onaylı tüzüğü, genel kurul sonuç bildirimi, hazirun listesi ve gündemleri ile birlikte yazılı olarak başvururlar.  Kulüplerin üye olup olmamasına Federasyon yönetim kurulu karar verir.

·         Üyeliği kesinleşen kulüpler Federasyon tüzüğü ile bu tüzüğe bağlı yönetmeliklerin ilkelerini kabul etmiş sayılırlar. Kulüplere sonuç yazılı veya sözlü olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen kulüp üye kayıt defterine kayıt edilir.

·         Ayrıca fiili ve karşılıksız olarak Federasyona hizmet eden maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir. Federasyon her üye olmak isteyen kulübü üye yapmak zorunluluğu yoktur, üyeliğin kabul edilmeme sebebini bildirmek zorunda değildir kulüp kanuni bir hak talep edemez. Futbol haricinde Federasyona üye olacak kulüpler üyelik müracaatı öncesi faaliyette olduğu branşlarda en az (1) yıl içinde yapmış oldukları sportif faaliyetleri(lisans çıkarmak, liglere katılmak) belgelemek zorundadırlar.

·         Federasyon Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek üyeliklerine karar verilir

 

 

MADDE 5 -FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN AYRILMA

 

·         Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarla gerçekleşir;

·         Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin federasyon üyeliği kendiliğinden sona erer.

·         Hiçbir kulüp federasyonda üye kalmaya zorlanamaz.

·         Her kulüp genel kurul yaparak 2/3 üye sayısını onayı ile yazılı olarak bildirmek kaydı ile federasyondan çıkma hakkına sahiptir.

·         Üyelikten ayrılma dilekçesi Federasyon yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

·         Üyelikten ayrılma, üyenin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdiremez.

·         Üyelikten ayrılan kulüplerin üyelik iptali genel kurul kararı beklenmez yönetim kurulu kararı ile kabul edilir.

 

MADDE 6 -FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN CIKARILMA

 

Üye Spor Kulübü Dernekleri aşağıdaki hallerde Federasyon üyeliğinden çıkarılabilirler.

·          

·         -Federasyon tüzüğüne, yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere aykırı hareket etmek veya Dernekler Yasasını ihlal edici uygulamalarda bulunmak.

·          

·         -Tüzüklerinde gösterilen spor branşlarında yeterli faaliyette bulunmamaları hallerinde ilgili üye kulüp Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir,

·          

·         -Federasyon Genel Kurulu ve Genel Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara uymamak veya bu kararların gerçekleşmesini engelleyici yönde faaliyette bulunmak.

·          

·         -Federasyon delegelerini ve yaptıkları Olağan yâda Olağanüstü Kongre evraklarını uygun zaman içinde Federasyona bildirmemek ve Federasyon Genel Kurul toplantısına delegelerinin katılmaması. 

·          

·         -Federasyon çalışmalarına, yazılı tebligata rağmen katılmayan üyeler,

·          

·         -Federasyon tarafından belirlenen üye aidatlarının yazılı, sözlü ve iletişim araçlarıyla istenmesine rağmen ödemeyen üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır,

·          

-Üye dernekler yıllık aidatlarını ödemediği sürece, Genel Kurul'a katılamaz; seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.

 

-Federasyon aleyhinde çalışan üyeler,

 

-Federasyon üyesi amatör spor kulübünün aynı veya değişik amaç taşıyan bir başka Federasyona veya birliğe girmesi, (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı özerk ve spor branş Federasyonları hariç) veya yürürlükteki Dernekler Yasasına aykırı hareket ve eylemlerde bulunması halinde Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır,

-Federasyon üyesi kulüplerden spor erdemliği ve Fair-Play kurallarına aykırılığı alışkanlık haline getirenler, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı ve sözlü ikaz - ihtarlara rağmen aynı tutum ve davranışları devam ettirmeleri halinde Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

-Yukarıda belirtilen durumlarda Federasyon Yönetim Kurulu konuyu gündeme alır ve üye sayısının 2/3 nün onayı ile spor kulübü deneğinin üyeliğini askıya alabilir Federasyon Yönetim  Kurulu bu kararı gerekçeleri ile birlikte ilgili derneğe bildirir. Dernek Yönetimi karara karşı bir ay içerisinde Federasyona yazılı itirazı bildirmediği takdirde kararı kabul etmiş sayılır. Yazılı itirazın bildirilmesi halinde konu ilk Federasyon Genel Kurulunda görüşülür ve karara bağlanır. Federasyon Genel Kurulunca kesinleşen çıkarma  kararına itiraz edilemez.

-Çıkarılan Spor Kulübü Derneği çıkarma nedeninin düzeltilmesi halinde ve tekrar müracaat etmesi durumunda ancak Federasyon Genel Kurulunun kararı ile üyeliğe kabul edilir.

-Federasyondan çıkan veya çıkarılan üye kayıt defterinden silinir ve federasyon mal varlığından hak iddaa edemez.

-Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen kulüp disiplin kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

-Federasyon başkanına,  yöneticilerine,  üyelerine,  çalışanlarına,  federasyon genel yapısına hakaret edici, aşağılayıcı, rencide edici vb. söz eden kulübün üyelikten çıkarılma veya askıya alma kararını disiplin kurulu karar alır, yönetim kuruluna bildirir,  kararı yönetim kurulu verir,

-Üyeliği askıya alınan kulüplerin delegeleri genel kurulda oy kullanamaz, Üyeliği askıya alınan kulüpler federasyon imkânlarından faydalanamaz, temsil edilemez.

-Genel Kurul Kararı ile üyelikten çıkartılan üye kulüpler ,Genel Kurul Kararı ile üyeliğe alınır.

-Kulüplerin kendi bünyelerindeki branşların faaliyetlerine iki yıl katılmayan kulüpler üyelikten çıkarılır.

 

 

MADDE 7 -FEDERASYONA ÜYE DERNEKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

  • Üye spor kulübü dernekler tüzükleri ve programları yönünde çalışmalarını Federasyondan bağımsız olarak gerçekleştirirler.
  • Üye Spor Kulübü Dernekleri Federasyon Tüzüğüne ve Genel Kurul Kararlarına uymakla yükümlüdürler. Üye Spor Kulübü Derneklerin Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararların uygulanmasında işbirliği yapması beklenir.
  • Üye Spor Kulübü Dernekleri yıllık Olağan Genel Kurul toplantılarını, Federasyon Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce yapmış ve Federasyon Delegelerini belirlemiş olmak  ve Üye Spor Kulübü Derneklerince belirlenen Delegelerin listesi, Federasyon Genel Kurulundan en az  (45) gün önce bildirilmek zorundadır. Genel Kurullarını 3 yılda bir yapan Spor Kulübü Dernekleri Delegelerini üç yıl için seçmiş kabul edilirler.
  • Üye Spor Kulübü Dernekleri Federasyon Genel Kurulu tarafından belirlenen Federasyon katılım payını ve yıllık aidatları muntazam ödemek zorundadırlar, aksi takdirde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar,
  • Dernekler Federasyona üye olurken ve sonrasında yaptıkları olağan veya olağanüstü genel kurul sonuç bildirimlerini, divan tutanaklarını ve hazirun listelerini yazılı olarak bildirmekle yükümlüler,
  • Üye Spor Kulübü Derneklerinin Yönetim Kurulları her altı ayda bir çalışmaların ve mali tabloların özetlendiği bir raporu Federasyona yollarlar.
  • Üye Spor Kulübü Dernekleri yapacakları her türlü basılı belge, davetiye, afiş, katalog, şartname, albüm, kitap, cd, vb. hazırlarken Federasyondan onay almak zorundadır. Onay alınmadığı takdirde Federasyon sorumlu tutulamaz.
  • Üye Spor Kulübü Dernekleri hazırladıkları her türlü basılı belge, davetiye, afiş, katalog, şartname, albüm, kitap, CD ve benzerlerinden üçer adedini Federasyona sunmak zorundadır,
  • Federasyon Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ortak çalışma konularına davet edildiklerinde kabul edilebilir ciddi mazeretleri dışında üye spor kulübü derneklerinin katılması gerekir.

·         Kulüpler genel kurullarında divan tutanaklarına yazılacak şekilde kulüplerinin üyesi olan 3 asil, 3 yedek delege ile temsil edilir. Asil üye vefatı halinde yedek üye sırasıyla asil üye olarak dikkate alınır.

·         Kulüpler Federasyon Genel Kurulunda oy kullanacak delegelerini herhangi bir suçtan yargılanmamış ceza almamış ve ceza evinde yatmamış kişilerden belirlerler.

·         Federasyonun mülkiyetinde üye federasyonların kullanımında bulunan sosyal tesislerden yararlanmak,

Federasyonu genel kurulda temsil etmek,

 

MADDE 8 – FEDERASYON  ORGANLARI

a) Genel Kurul 

b) Yönetim Kurulu 

c) Denetim Kurulu

d) Onur Kurulu

e) Disiplin Kurulu

f) Yürütme Kurulu

 

Gerekli görüldüğünde genel kurulca başka organlar da oluşturulabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev yetki ve sorumlulukları devredilemez

 

 MADDE 9 -FEDERASYON GENEL KURULUNUN TEŞKİLİ

Genel Kurul aşağıdaki üyelerin katılımı ile oluşur.

1 -Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

2- Federasyon Denetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

3- Federasyon Onur Kurulu Üyeleri

4- Federasyon Disiplin Kurulu başkanı ve üyeleri

5-Bağlı Spor Kulübü Dernekleri tarafından seçilecek 3’er delege

 

A-) Federasyonun Başkanı, Yönetim, Denetim, Onur, Disiplin Kurulları asıl üyeleri o dönem için üyesi olduğu kulübü temsilen Genel Kurul Doğal Delegesidirler. Ancak; bu delegeler, ayrıca Kulüp delegesi olmaları halinde, yalnız bir yerden oy kullanırlar.

B) 5 (beş) dönem Federasyon genel başkanlığı ve asil yönetim kurulu üyeliği görevi yapanlar ömürleri boyunca genel kurul doğal delegesidirler. Oy kullanırlar.

C) Spor Kulüpleri kendi Genel Kurullarında karar alarak tespit ettikleri delegeleri Divan Tutanağında belirterek en az 45 gün içinde Federasyona bildirirler. Spor kulüpleri Genel Kurullarında yeni delege seçmezlerse  eski seçilen  delegeler yenisi  seçilene kadar delegelik hakkını korurlar.

D-)Kulüpler kendi bünyesindeki üyelerden Federasyon delegesi belirlerler,

E-)Doğal delegelerin herhangi bir kulübün üyesi olması zorunluluğu vardır.

F-)Genel Kurul toplantılarına katılan delegelerin yol, yemek ve konaklama ücretleri bütçe imkânları doğrultusunda federasyon tarafından karşılanır.

G-)Federasyon tarafından Genel Kurul için hazırlanan Hazırun veya Delege listeleri geçerli olacaktır. 

H-)Ancak; kanun ve Yönetmelikler ile spor kulüplerine üye olmaları yasak olanlar hariç, Federasyon Kurullarında görevli iken Spor kulübü üyeliği düşen veya silinen üyelerin doğal delegelikleri devam ettiği sürece Federasyonun kurullarına seçilebilirler.

I-) Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen delegelerin delegeliği kabul edilmez kesinlikle Genel Kurulda oy kullanamazlar.

İ-) Her delegenin 1 oy hakkı vardır. Her delege oyunu bizzat kendisi kullanır. Vekâlet ile oy kullanılmaz.

J-)Genel kurula katılma hakkı bulunmayan kişiler (delege olmayanlar)toplantı yerine alınmaz.

 

MADDE 10 -FEDERASYON GENEL KURUL TOPLANMA ZAMANI

A)- Olağan Genel Kurul; Federasyon Genel Kurulu her üç yılda bir ve HAZİRAN ayı içerisinde Olağan olarak yapılır. Her üç yılda bir yapılması zorunludur.

B) Olağanüstü Genel Kurul; Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli görmesi halinde veya Genel Kurul Delegelerinin 1/5  nin yazılı isteği üzerine Genel Kurul Olağanüstü toplanabilir.

Denetleme Kurulu veya 1/5 delegenin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu en geç bir ay içerisinde Genel Kurulu Toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi halde Denetleme Kurulu üyelerinden birisini veya toplantı isteyen delegelerden birisinin isteği üzerine mahallin sulh hukuk mahkemesi tarafından Federasyon delegelerinden üç kişilik bir kurul oluşturulur ve bu kurul Federasyon Genel Kurulunu toplar.

 

MADDE 11 -FEDERASYON GENEL KURUL TOPLANTISININ  CAĞRI USULÜ

             Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

             Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

MADDE 12 -FEDERASYON GENEL KURUL TOPLANTISININ YETER SAYISI

A)-Genel Kurula katılma hakkı bulunan Delegelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır.

B)- İlk toplantıya yeter sayısı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak toplantıya katılacak üye sayısı Federasyon Yönetim ve Denetim Kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

MADDE 13- FEDERASYON GENEL KURUL TOPLANTISININ YERİ

 

              Genel Kurul toplantıları Federasyon merkezinin bulunduğu yerde veya federasyon merkezine yakın bir yerde yapılır, başka bir yerde yapılamaz.

 

 

 

MADDE 14 -FEDERASYON GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ USULÜ

 

Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

 

-Çoğunluğun sağlanmaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

-Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.

-Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

 

-Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

-Toplantı yeter sayısı sağlamışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

 

-Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

-Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Divan Başkanı ve üyeler delegelerden seçilir.

 

-Üyesi olduğumuz Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu üyeleri ve Türkiye Futbol Federasyonu Kurullarında görevli olanlar Divan Başkanı ve Üyesi olarak görev alabilirler.

 

-Seçimlerde başkan adaylarının seçim konuşmalarında, mevcut başkan sıralamada en son konuşur. Birden fazla aday olması durumunda mevcut başkan haricindeki adaylar konuşma sıralaması için anlaşma yaparlar anlaşma olmaz ise kura çekilerek konuşma sıralaması belirlenir.

 

-Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerin karşılığını imzalamaları zorunludur.

 

-Toplantının yönetiminin ve güvenliğinin sağlanması divan başkanlığına aittir.

 

-Genel kurulda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10’u tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

-Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Tek adaylı seçimlerde divan heyetinin takdirine göre Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi açık oylama ile yapılır.

 

-Gizli oylar toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

 

      -Bunun dışındaki oylamalar Genel Kurulun belirleyeceği yöntemle uygulanır. Açık oylamada genel kurul divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

 

-Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

-Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.

-Toplantı gündeminde dilek ve temenniler maddesinde konuşacak delegelerin konuşma süreleri üç dakika ile sınırlandırılır,

-Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 7 gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

MADDE 15 –GENEL BAŞKANIN ADAYLIĞI KOŞULLARI

 

·         Genel Başkanlığa aday olacak kişiler herhangi bir suçtan yargılanmamış, herhangi bir suçtan ceza almamış olması gerekmektedir. Herhangi bir suçtan ceza alan, cezası kesinleşen, ceza evinde yatmış olan kişiler federasyon genel kurulunda Başkanlığa aday olamazlar. Bu tür suçlara haiz olanlar Federasyon genel kurullarında Delege olamazlar.

·         Genel Başkanlığa aday olacak kişiler son altı ay içerisinde aldıkları adli sicil belgesini Federasyon Genel Sekreterliğine sunarlar,

·         Genel başkanlığa aday olabilmek için genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan delegelerin 1/5’i tarafından yazılı olarak aday gösterildiğine ilişkin dilekçeyi genel kurul tarihinden 20 gün önce, mesai saati bitimine kadar federasyon genel sekreterliğine, kulüp delegesi olan gözlemci nezaretinde tutanak ile teslim eder. Bir delege ancak bir kişiyi aday gösterebilir. Bir delegenin farklı listelerde imzası bulunması durumunda genel sekreterliğe gözlemci nezaretinde teslim edilen ilk liste geçerli sayılır.

·         Federasyon Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olabilmek için  adayların delege olmaları ve dört yıl Herhangi bir kulübün Başkanı Yönetim  Kurulu veya diğer kurullarında  asıl  üye olarak görev almış olması yada Altı yıl Federasyon delegeliği yapmış olması; altı yıllık delegelik şartı için Federasyon Genel Kurullarına sunulan Hazirun Listeleri esas alınır.

·         En az Ortaokul mezunu olmak, kısıtlı olmamak erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,

·         Ayrıca;Terör örgütü (FETÖ,PKK vb.) suçlarından yargılanmamış ve hüküm giymemiş olmak,kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymemiş olmak,affa uğramış olsalar bile; basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak veya Devlet sırrını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olmamak, T.C.K.’nın  ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olmamak, (Affedilmiş olsalar bile) seçilmeyi engelleyici spor disiplin cezaları ile federasyon disiplin kurulu tarafından cezalandırılmamış olmaları gerekir. 

·         Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Gazeteciler Cemiyeti (İl içi veya dışı) ve Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği üyesi olan ve bu derneklerde aktif görev yapan, görevleri ve üyelikleri de sona ermiş olsa dahi bu kişiler Federasyon Başkan adayı olamaz,

 

MADDE 16 -FEDERASYON GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul Federasyonun en yetkili organıdır. Görevleri ise;

A)Federasyon organlarının seçimini yapmak.

B) Federasyon Tüzüğünü değiştirmek.

C) Gerekli hallerde üye spor kulübü derneklerinin çıkartılmasını onaylamak ilgili itirazları karara bağlamak, üye spor kulübü derneklerinin şikâyetlerini veya dernekler arasında var olan anlaşmazlıkları karara bağlamak,

D) Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının raporlarını görüşmek, ibra etmek.

E) Federasyon için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, kiralanması, işletilmesi veya devredilmesi, Araç satın almak ve kiralamak ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki vermek.

F) Benzer Federasyonların oluşturacağı Konfederasyona katılmak, ayrılmak için karar vermek ve Konfederasyon Genel Kurulu için delege seçmek.

G) Personele verilecek ücretleri yolluk ve sosyal hakları tayin ve tespit etmek,

H) Uluslararası kuruluşlarla yapılacak işbirliklerine karar vermek Uluslararası Kuruluşlara üyelik veya üyelikten ayrılma kararlarını almak, yasal gereklerin yerine getirilmesi ve yürütme için yönetim kurulunu görevlendirmek.

I) Üye spor kulübü dernekleri arasında eşgüdümü sağlamak amacı ile iç tüzük ve yönetmelikler yayınlamak ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

J) Gerekli gördüğü durumlarda araştırma inceleme ve danışma komisyonları kurmak.

K) Federasyonun Feshine karar almak.

L) Federasyon Üst kurulları ücret almaması durumunda Federasyon Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktarda katılım ücreti alınması için Federasyon Yönetim Kuruluna yetki verir.

M) Her türlü taşınır taşınmaz mal edinmek, bütçe durumuna göre borçlanarak mal edinmek ve kiralamak için Federasyon yönetim kuruluna yetki verir.

N-)Federasyonun vakıf kurması veya var olan vakıflara üye olunması veya ayrılması için Yönetim Kuruluna Yetki vermek,

O-)Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,

Ö-)Federasyon yönetim ve denetim kurullarının başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek,

P-)Yurt içi ve Yurt dışı toplantılarına görevli olarak katılmasına karar verdiği üyelerin bu amaçlı masraflarını karşılar ve günlük birinci derecede devlet memuru yolluğu üzerinden yolluk öder

R-)Gerek görüldüğünde Federasyon Başkanına, Federasyon Genel Sekreterine ve diğer görevlerde bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurulun belirleyeceği oranda Maaş öder

 

 

MADDE 17- YÖNETİM KURULU OLUŞUMU

 

                A-Genel Kurul sonrasında Genel Başkan Yönetim Kurulu içerisindeki görev dağılımını yapar Yönetim kuruluna sunar,

 

                B-Federasyonun Yönetim Kurulu,  Bir Genel Başkan, 28 üye dâhil 29 Asil, 29 Yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu ilk toplantısında 1 Genel Sekreter, 2 Genel Başkan Vekili, 7 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Mali Sekreter, 1 Eğitim Sekreteri, 1 Örgütlenme Sekreteri, 1 Basın Sekreteri, 1 Dış İlişkiler Sekreteri, 1 Sosyal ve Halkla İlişkiler Sekreteri, 2 Genel Sekreter Yardımcısı, 2 Örgütlenme Sekreter Yardımcısı,2 Eğitim sekreter Yardımcısı ve uygun bulacağı diğer görevlileri seçer. Aynı toplantıda uygun görülen sayıda Yürütme Kurulunu kendi içinden seçer.

 

 

 

MADDE 18 -FEDERASYON YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

·         Yönetim Kurulu üyelere haber vermek kaydı ile her zaman toplanabilir.

·         Arka arkaya üç toplantıya özürsüz katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.

·         Yönetim Kurulu Genel Kurulun Kararlarını Federasyonun amacı ile işleri yürütür. Kulüplerin araç, gereç, eğitim, sağlık, sporcu alma ve vermelerinde yardımcı olur. Tesis, lokal, sosyal güvenlik gibi spor yayın, antrenör, müsabaka yarışma öncesi ve sonrası kulüplerin isteklerini çözüme götürmeye çalışır. Kulüpler arasında yakınlaşmayı sağlar.

·         Federasyonun üç yıllık çalışma programını düzenler ve uygular. Gerektiğinde yasalar çerçevesinde ücretli veya sözleşmeli personel çalıştırılabilir.  Federasyonun Yönetim Kurulu çalışmalarının daha verimli olabilmesi için Danışma, Çalışma, Sağlık, Hukuk, Araştırma geliştirme, Spor, Fair Play ve Ödüllendirme, Bilim ve Teknoloji, Basın-Medya, Kadın, Eğitim,Engelliler,Kültür veTurizm , Gençlik kurulları ve komisyonları kurar, uzman kişilerden oluşan akademik çalışmalar yapar, görev ve çalışma alanlarının onayını Yönetim kurulu belirler,

·         Denetim Kurulu Başkanının veya Yönetim Kurulu Üyelerinden üçünün yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantı yapılır.

·         Herhangi bir nedenle üyeliği düşen veya ayrılan üyenin yerine yedek listeden aldıkları oy sayısına göre üye çağrılır. Yedek listenin bitmesi ve yönetim kurulu üyelerinin sayısının yarısının bir altına düşmesi halinde yönetim kurulu bir ay içerisinde Genel Kurulu çağırması zorunludur.

·         Yönetim Kurulu Genel Kuruldan sonra en yetkili karar organı olup genel kurula karşı sorumludur. Federasyonu yönetsel ve yargısal mercilere gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Üyelerin Federasyonu hangi konularda temsil edebileceği konusu Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

·         Genel başkanlık makamında herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde Yönetim Kurulu üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile kendi arasından seçim yapabilir. Üstüste iki toplantıdan sonuç alınamazsa ya da yönetim kurulu uygun görürse genel başkan seçimi için olağanüstü genel kurula gidilir.

·         Genel sekreterlik makamında boşalma olursa Federasyon Genel Başkanı Yönetim Asil Üyelerden Genel Sekreterini belirler,

·         Genel başkan yönetim kurulu içinden seçilirse boşalan üyelik için yedekler sırayla göreve çağrılır.

·         Federasyonun sponsorlukla ilgili faaliyetlerini yürütmek, bunun için ilgili kişi kurum ve kuruluşlarla federasyon adına görüşmeler yapmak.

·         Genel başkan sadece bu görevden ayrıldığı takdirde yönetim kurulu üyeliği devam eder.

·         Yönetim kurulundaki başka görevler yönetim kurulunun kararına bağlıdır.

·         Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

·         Tüzük hazırlamak ve genel kurula sunmak,

·         Federasyonun gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,

·         Genel Kurul kararları çerçevesinde federasyon çalışmalarını yürütmek

·         Federasyon çalışma raporlarını bütçesini bilançosunu hazırlayarak genel kurula sunmak kanunca öngörülen defterleri tutmak.

·         Ayda bir defa yönetim kurulu toplantısı yapmak gerekli görüldüğünde yönetimi haftada bir veya on beş günde bir toplantıya çağırmak.

·         Federasyon parasını ve mallanın amaca uygun bir şekilde kullanmak

·         Üye Spor Kulübü Derneklerinin tüzük hükümlerine uygun olarak faaliyet yürütmelerini Sağlamak, bağlı kuruluşlar arasında dayanışmayı bozan ve Federasyon tüzüğüne aykırı hareket eden dernekler hakkında çıkarma kararını almak.

·         Federasyon çalışmalarının düzenli aralıklarla üye spor kulüpleri derneklerine bildirmek spor kulüpleri dernekleri arası eşgüdümü sağlamak, çalışmaları desteklemek.

·         Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü toplantıya çağırmak, Genel Kurulca verilen yetki çerçevesinde içtüzükler, Yönetmelikler ve yönergeler hazırlamak.

·         Federasyonun çalışmalarıyla ilgili talimatları hazırlayarak genel kurulun oyuna sunmak,

·         Genel Kuruldan alınan yetkiye dayanarak ve yasalara uygun, taşınır ve taşınmaz yerler edinmek, Taşınmaz mal kiralamak. Araç satın almak ve kiralamak. Bina ve tesis yapmak,

·         Federasyonun amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, demirbaş, taşıt, araç gereç alımına karar vermek,

·         Her türlü ayni ve nakdi bağışın kabul edilmesine karar vermek,

·         Tüzükte belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi için gereken her türlü harcamayı yapmak,

·         Federasyon başkanı, Federasyon yöneticileri ve üyeleri hakkında aşağılayıcı hakaret edici kırıcı ve asılsız suçlamalarda bulunan kulüp ve delegelerinin Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğine son verir. Tekrar üyeliğin yapılması Federasyon Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

·         Uluslararası faaliyetler ile ilgili olarak Federasyon adına gönderilecek temsilciler ile ilgili gerekli yasal izinleri almak.

·         Genel Kuruldan alınan yetkiye dayanarak, gerekli yasal müsaadeler almak şartıyla Uluslararası Federasyonlara üye olmak.

·         Federasyon yararına maddi ve manevi hizmetleri olan kişi veya kuruluşlara şilt, plaket, belge,  ödül vermek

·         Federasyonun mali durumuna göre dereceye giren sporcu ve kulüplere maddi ödüllendirme yapabilir.

·         Federasyona gelir temin etmek amacı ile piyango, balo, konser, kermes, gezi, yarışma özel spor organizasyonları, spor okulları ve benzeri organizasyonlar düzenlemek. .  Yazılı ve görsel yayın organları kurmak.

·         Federasyonun amaçlan doğrultusunda Ulusal Uluslararası toplantılar Konferanslar, açık oturumlar kongreler düzenlemek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışından gerekli görülen kişi ve kuruluşları davet etmek, bunlara karşı Federasyonu temsil etmek. Gerekli masraflarını karşılamak.

·         Federasyonun çalışmaları için gerekli görülen müdür memur gibi personel almak, görevlerine son vermek, bunların ücretlerini prim ve sosyal haklarını temin etmek.

·         İlçelerde federasyon temsilcilikleri açmak çalışacak görevliler belirlemek ücretlerini ödemek.

·         Her türlü taşınır taşınmaz mal edinmek bütçe durumuna göre borçlanarak mal edinmek ve kiralamak

·         Kendisine verilen yetkiler çerçevesinde Federasyon adına bilumum sözleşmeleri yapmak ve tüzüğün 3. maddesinde öngörülen diğer çalışmaları yapmak.

·         31 Aralık tarihi itibariyle geçen yılın faaliyetlerini gösteren YILLIK BEYANNAME tanzim edilerek takip eden yılın ilk dört ay içersinde Mülki Amirliğe bildirmek.

·         Personel ücretleri, yolluk ve sosyal hakları tayin ve tespit etmek.

·         Yönetim kurulu lisanslı faal amatör sporcuların, yönetici ve antrenörlerin, federasyon ve üyelerinin organlarında görev yapanların ve federasyonda ücretli çalışanların ölümleri halinde eş ve çocuklarına, yoksa ailelerine varsa bakmakla yükümlü olduklarına, sakatlık ve hastalık hallerinde kendilerine, yönetim kurulunun belirleyeceği esas ve usullerle her türlü yardımı yapabilir. Bu alanda sandık veya vakıf kurabilir.

·         Askf adına kulüplerin ve spor camiasının her türlü organizasyon geceler açılışlar düğünler ve diğer organizasyonlara katılarak maddi manevi destek sağlayabilir.

·         Yönetim Kurulu Yürütme Kurulunu oluşturmakla yetkilidir. Genel kuruldan sonraki ilk toplantıda Yürütme Kurulu, Genel Başkan ve Genel Sekreter dâhil olmak üzere yönetim kurulunun kendi arasından seçtiği en az 13, en çok 17 kişiden oluşur.

·         Yürütme Kurulu karar defterini noterden onaylattırır

·         Federasyonun bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda yönetim kurulu tarafından belirlenecek miktarda Başkana ödeme yetkisi verilebilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır.

·         Federasyonun paraları bankalarda federasyon adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek Başkan veya vekili ile Yönetim Kurulu üyelerinin çift imzası ile mümkündür.

MADDE 19 -FEDERASYON GENEL BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

 

·         Genel Başkan yönetim kuruluna başkanlık eder. Federasyonun mali, idari, sosyal, teknik, sportif, protokol ilişkilerinde federasyonu birinci derecede temsil eder.

·         Federasyonu temsille birlikte sevk ve idare eder.

·         Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

·         Genel kurulca seçimi izleyen 30 gün içinde yönetim ve denetim kurulu ile federasyonun diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

·         Federasyon organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri 30 gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

·         Federasyonun yılsonu itibari ile faaliyetlerini gelir ve gider işlemlerini sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç NİSAN ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

·         Yurt dışından yardım alınması halinde bu yardımların bankalar aracılığı ile alınmasını sağlar.

·         Federasyonun edindiği taşınmazları tapu teşcilinden itibaren 1 ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

·         Federasyonun temsilcilik açması halinde temsilciliğin adresini ve görevlendirilecek kişiyi veya kişileri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Temsilciliklerde ücretli personel çalıştırır.       

·         Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır, görevlerin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

·         Mevzuatta Federasyon başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar yetkilerini kullanır.

·         Yönetim Kurulunca belirlenmiş miktarda avansı üzerinde bulundurmaya ve harcama yapmaya yetkilidir.

·         Federasyon tarafından kurulacak yazılı ve görsel basın organlarında imtiyaz sahibidir.

·         Yönetim Kurulu Görev Dağılımını yapar ve gerekli gördüğü hallerde değiştirir,

·         Yürütme kurulunun görüşlerini almak ve yönetim kuruluna iletmek.

·         Yönetim Kurulunda görüşülen gelir ve gider belgelerini Mali sekreter ile birlikte onaylamak.

 

MADDE 20 -TEMSİL VE İMZA  YETKİSİ

        Federasyonun hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu başkanıdır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekilleri, Genel Sekreter resmi makamlar ile gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda, Federasyon kayıtlarına dayanılarak düzenlenen belgelerin ve örneklerinin onanmasında yetkilidirler. Yönetim Kurulu Başkanı herhangi bir mazerete dayanarak toplantılara katılmadığı veya görevli olarak Kocaeli dışında bulunduğu hallerde, Genel Başkana ait bütün görevleri hak ve yetkileri Başkan Vekili kullanır. Bu gibi durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından  Başkan Vekilleri arasından görevlendirme yapılır, uygun gördüğü hallerde diğer üyelere de görev verebilir,

 

MADDE 21 -FEDERASYON GENEL BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 

           A) Genel Başkanın vekilidir

           B) Başkanla birlikte mesai sarf eder, Başkanın bulunmadığı zamanlarda görev ve yetkilerini aynen devam eder. Başkanın olmadığı durumlarda toplantılarda yönetim kuruluna başkanlık eder.

           C) Başkanın ve Federasyon organlarının vereceği görevleri yerine getirmekte yükümlüdür.

           D) Yönetim kuruluna ve genel başkana karşı sorumludur

 

MADDE 22- FEDERASYON GENEL BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ

 

·         Başkanla birlikte mesai sarf eder, Başkanın, Başkan Vekillerinin ve Genel Sekreterin bulunmadığı zamanlarda görev ve yetkilerini aynen devam eder.

·         Başkanın ve Federasyon organlarının vereceği görevleri yerine getirmekte yükümlüdür.

·         Yönetim kuruluna ve başkana karşı sorumludur

 

MADDE 23 -FEDERASYON GENEL SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 

·         Başkanın ve Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yerine getirir. Federasyonun bütün idari yazışmalarını düzenler ve yürütür.

·         Yönetim Kurulunun gündemini başkanın bilgisi dâhilinde düzenler ve kurula getirir ve üyelere duyurur.

·         Federasyon bünyesinde istihdam edilen görevlerin özlük işlerini yürütür.

·         Federasyonla ilgili her türlü hukuksal sorunların takibini yürütür. 

·         Federasyonun arşivini oluşturup, dosyalarını düzenlemek.

·         Federasyonun uluslararası dernek, birlik, federasyon ve kuruluşlarla olan ilişkilerini yürütmek.

·         Üyelik başvurularını, üyelikten düşme şartlarının oluşup oluşmadığını ve çıkma taleplerini inceleyerek yönetim kuruluna sunmak.

·         İdari konularda Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların Uygulanmasını sağlamak,

·         Federasyonumuza üye olan kulüplerin istek ve taleplerini Yönetim kuruluna ileterek sonuçlandırılmasını sağlamak.

·         Federasyonun Amaçları, İlkeleri ve Etkinlik konuları doğrultusunda Genel Başkan ve Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda görev yapmak.

·         Yönetim kurulu kararlarını karar defterine kayıt etmek.

·         Federasyona gelen ve federasyondan giden evrakları takip etmek, giriş ve çıkış defterlerine kayıt  etmek.

·         Üye kayıt defterinin tanzimini yaparak, üyelik bilgilerini kayıt etmek.

·         Genel Kurul evraklarını hazırlamak.

·         Federasyonun güvenliği ve çalışan personelden sorumlu olmak.

 

MADDE 24 - BASIN SEKRETERİ

a) Yönetim kurulunun basınla paylaşmak istediği konular hakkında basına bilgi vermek,

b) Basın ve yayın yoluyla federasyonun ve faaliyetlerinin tanıtımını yapmak.

c) Federasyonun halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini yürütmek

d) Organizasyonlarda yer alacak sanatçı, yazar vb kişilerle iletişim kurmak. 

e) federasyonun adına web sayfası oluşturarak güncelleştirilmesini sağlamak.

f) Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

g)Yapacağı tüm çalışmalarda Başkana ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

 

 MADDE 25 - SOSYAL VE HALKLA İLİŞKİLER SEKRETERİ

a) Üyeler arasında birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla sosyal organizasyonları planlamak ve düzenlemek.

b) Konser, yemek, gezi vb faaliyetleri organize etmek.

c) Sosyal faaliyetlerle ilgili çalışmalar yürütmek.

d) Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

e-)Yapacağı tüm çalışmalarda Başkana ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

f-) Yerel ve Ulusal anlamda sosyal, kültürel ve turizm gezileri, toplantıları yapmak

 

MADDE 26-DIŞ İLİŞKİLER SEKRETERİ

 

a) Federasyonun uluslararası dernek, birlik, federasyon, konfederasyon ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini yürütmek.

b) Federasyonun uluslararası organizasyonlara katılım ile ülkemizde uluslararası organizasyonlar düzenlenmesini organize etmek.

c-)Kurulacak Spor Karmalarının Ulusal veya Uluslararası planlamalarını yapmak,

d) Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

e-)Yapacağı tüm çalışmalarda Başkana ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

f-) Ulusal ve Uluslararası toplantılar (Başkanlar Kurulu)düzenlemek,

 

MADDE 27 - ÖRGÜTLENME SEKRETERİ

 

a) İlçelerdeki kulüplerin tamamının Federasyona üye olması için gerekli çalışmaları yapmak.

b) Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

MADDE 28 -FEDERASYON GENEL MALİ SEKRETERi GÖREV VE YETKİLERİ

 

·         Federasyonun muhasebe işlerini yasalara uygun bir biçimde yürütülmesini sağlar. Gelir -Gider tablosu ve mizanları Yönetim Kuruluna sunar. Genel Kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlar.

·         Federasyon gelirlerinin toplanmasını sarfların bütçeye uygun yapılamasını, muhasebe kayıtlarının düzenli olarak tutulmasını sağlar. Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini gerçekleştirir. Federasyonun taşınır ve taşınmaz mallan ile ilgili belgeleri ve demirbaş kayıtlarını usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar.

·         Federasyon hesaplarını iç ve dış denetimlere hazır tutar.

·         Tahsil, tediye, mahsup gibi muhasebe işlerine ilişkin belgeler ve yazışmaları Federasyon kaşesi altında Genel Başkanla birlikte imza eder. Başkanın yokluğunda Genel Başkan Vekilleri veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen diğer bir üye ile imza eder.

·         Genel Mali Sekreter Yönetim Kurulu kararlan doğrultusunda her türlü harcamaları yapar, Federasyon Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenecek miktar dışında kasada nakit bulunduramaz.

·         Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda mali işlerden sorumludur.

·         Mali Konularla ilgili kayıtları tutmak.

·         Federasyon Genel Kuruluna sunulmak üzere Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde Kesin Hesap ile Tahmini bütçeyi hazırlamak.

·         Bağış ve Yardımları toplamak üzere Yönetim Kurulunun belirleyeceği kişilerle birlikte Yetki Belgesi çıkartmak.

·         Federasyonun tüm mali işleri Mali Sekreter ve yardımcısı tarafından yürütülür.

·          Federasyon Yönetim Kurulu, üyesi olan kulüplere, üye kulüp sporcusu, idarecisi ve antrenörlerine gerektiğinde maddi yardımda bulunabilir. Bu yardımlar, alınan Yönetim Kurulu kararına göre nakdi veya ayni olabilir.

·         Bütçenin kullanımındaki yasal belgeler Başkan, Genel Sekreter ve Mali Sekreter veya bunların yardımcıları tarafından imzalanır.

MADDE 29- EĞİTİM SEKRETERİ

 

a-)Üye spor kulüplerin, sporcuların, antrenörlerin, yöneticilerin, başkanların ve tüm kurulların eğitimsel planlama ve programını yapar,

b-) Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

c-)Yapacağı tüm çalışmalarda Başkana ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

d-)Başkanlar Kurulu toplantısını yapmak,

 

MADDE 30 -FEDERASYON DENETİM KURULUNUN  OLUŞUMU

 

-Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

- Federasyon tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışama konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata vefederasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

-Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklife bulunabilir.

-Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların Federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirmesi zorunludur. Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

MADDE 31- FEDERASYON DENETİM KURULUNUN  GÖREV VE YETKİLERİ

 

             A) Federasyonun bütün işlemlerini hesaplarını ve defterlerini denetler. Üç yıllık Yönetim ve Mali Denetim sonuçları ile bilanço gelir-gider hesabına ait incelemeleri rapor halinde Genel Kurula sunar.

B) Federasyonun gelirlerini -giderlerini sarf belgelerini ve faturaların usulüne uygun ve düzenli olarak kaydedildiğini bu harcamalarla ilgili Yönetim Kurulu Kararlarının alınıp alınmadığım kontrol eder.

C) Federasyonun banka hesaplanın elde ve kasada bulunan paralanın denetler. Federasyona ait demirbaş kıymetlerinin yerinde olup olmadığını kontrol eder.

D) Gelen Giden evrakların kayıtlarının tutulup tutulmadığını müracaatlara gerekli cevabın verilip verilmediğini denetler.

E) Gerektiğinde Genel Kurulu Yönetim Kurulu aracılığı ile toplantıya çağırır.

F) Denetim sonuçlarını yılda bir hazırladığı raporla Yönetim Kuruluna sunar.

G) Aldığı kararlan ve Denetim raporlanın tarih sırası ile özel bir deftere geçirir ve muhafaza ederler.

H) İstifa, derneği ile ilişkisi kesilme yasal engeller, sürekli yurt dışında bulunma durumlarında üyelik düşer, yerine ilk yedek üye alınır.

I) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu tarafından istenilen belgeleri temin etmek ve kontrole açmakla yükümlüdür.

 

MADDE 32-FEDERASYON ONUR KURULU VE YETKİLERİ

 

Onur Kurulu, Genel Kurul delegeleri arasından seçilen en fazla 18 üyeden oluşur. Kurulun yedek üyeleri yoktur. Kurul, Yönetim Kurulunca, çalışmalar ve Federasyonun amaçları ile ilgili konularda görüş üretmek için belirli dönemlerde toplantıya çağırılır. Yönetim Kurulu, ayrıca gerekli gördüğünde de Kurulu toplayabilir. Yönetim Kurulu, Federasyon tüzüğünde belirtilen konularda, Onur Kurulu’na her türlü görevi verebilir. Onur kurulu üyeleri federasyona uzun ve büyük katkılarıyla hizmetleri geçmiş kişiler arasında titizlikle seçilir.

 

MADDE 33-GENÇLİK KURULU

 

        Spor yönetiminin her alanında görev yapmak üzere ASKF yönetim kurulu’ nun belirleyeceği sayıda değişik spor branşlarında kadın ve erkek genç sporcuların katılımı ile gençlik kurulu oluşturulur. Gençlik Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaparak, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Gençlik Kurulu aşağıda belirtilen görevleri ASKF yönetim kurulunun onayından sonra uygular

a-ASKF yönetim kurulunun uygun göreceği zamanlarda kurul başkanı ve ASKF’ce katılması uygun görülen kurul üyelerinin ASKF yönetim kurulu toplantılarına katılmak.

b-ASKF’nin amaçları ve ilkesi doğrultusunda çalışmalar yapmak ve ASKF yönetim kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

c-Spor kulüplerini ve sporcuları ASKF çalışmaları hakkında bilgilendirmek. İlişkilerin geliştirilmesi için etkinlikler düzenlemek.

d-Proje hazırlama ve değerlendirme konusunda eğitim çalışmaları yapmak ve sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve üniversiteler ile bu konuda işbirliği yapmak,

e- Spor faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için ilgili alanlarda araştırmalar yaparak gerekli raporlar hazırlamak.

f-Spor tesislerinin korunması ve amacına uygun olarak kullanılması için ilgili ve yetkililerle birlikte tedbirler almak.

g-Özellikle engelliler, göçmenler, sokak çocukları, bağımlı gençler ve olanakları kısıtlı yerleşim alanlarında yaşayanlar olmak üzere toplumun her kesiminin spor yapacağı alanlar oluşturulması ve spor faaliyetleri düzenlenmesi için projeler geliştirmek,

h- Yaz dönemlerinde çocuklarımızın ve gençlerimizin vakitlerini değerlendirmelerini sağlamak amacı ile kültür, sanat, çevre etkinlikleri ve spor faaliyetleri düzenlemek.

ı- Çocuk ve gençlerimizin iyi ahlaklı, vatanını ve milletini seven, hayırsever, bedensel, ruhsal ve toplumsal yönden tam gelişmiş bireyler olması için seminer, konferans, sempozyum, panel ve organizasyonlar düzenlemek.

i-Hayvana, çevreye, kadına ve çocuğa karşı yapılan her türlü şiddetin ve baskının ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmak.

j-Gençlerin bilimsel çalışmalara ve araştırmalara katılması için çalışmalar yapmak.

k-Gençlerin alkol, tütün mamülleri ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunması için gerekli eğitimleri sağlamak.

l-Konfederasyonca düzenlenecek “ASKF’ler Gençlik Kurulu” toplantılarına katılmak.

MADDE 34- DİSİPLİN KURULU VE GÖREVLERİ

·         Disiplin kurulu delegeler arasından seçilen 7 asil, 7 yedek üyeden oluşur.

·         Disiplin kurulu federasyon tüzük, yönetmelik, ilke ve politikası ile yönetim kurulu kararlarına, yürürlükteki yasalar ve yönetmeliklere aykırı davranan Federasyon ve kulüp organlarının mensupları ve delegeleri hakkında duruma göre

a)uyarı

b)üç ay-iki yıl arasında değişen geçici çıkarma

c)görevden uzaklaştırma

d)haklardan yoksun bırakma

e)sürekli çıkarma cezaları verebilir

·         Verilen cezalar Federasyon yönetim kurulunca onaylanır. Kişi ve kulüplere tebliğ edilir.

·         İtirazlar genel kurula yapılır.

·         Disiplin cezası alan kulüp, delege ve yöneticiler federasyonca verilen haklardan yararlanamaz, temsil edilemez ve Federasyon genel kurullarında oy kullanamaz.

 

MADDE 35- YÜRÜTME KURULU

Yürütme Kurulu, Genel Başkan ve Genel Sekreter ile birlikte Yönetim Kurulunca kendi arasından seçilecek toplam 17 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu, kendi arasında en az 13 en fazla 17 üyeden oluşan Yürütme Kurulunu seçer. Yürütme Kurulu Yönetim kurulunun vereceği yetkiler doğrultusunda görev yapar.

Yürütme kurulu ayda bir kez zorunlu olarak toplanır. Karar defterinin noterden tasdikli olması zorunludur. Kurul en az yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile toplanır. Yürütme kurulu toplantılarını il dışında da yapabilir.  İl dışında yapacağı toplantıların yol, konaklama ve yemek masrafları federasyon tarafından karşılanır.

Yönetim Kurulu tarafından verilen yetki doğrultusunda federasyonun çalışmalarını yürütür ve yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu toplandığında bilgi verir. 

 

MADDE 36- BAŞKANLAR KURULU

 

            Başkanlar Kurulu Federasyonun üyesi olan kulüplerin başkanlarından oluşur. Kulüp başkanlarının yazılı özürleri veya başka zorunlu nedenlerin ortaya çıkması halinde kulüp yönetim kurulları başkan adına bir yönetim kurulu üyesini görevlendirebilir. Kurul yılda en az bir defa (gerekli gördüğü takdirde birden fazlada)toplanabilir. Katılanların yol, yemek ve konaklama ücretleri federasyon tarafından karşılanır.

            Kurulun kararları öneri niteliğinde olup Federasyon Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde de kurulu toplayabilir. Toplantılar Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı yerlerde yapılır. Kurul kulüplerden, Yönetim Kurulu üyelerinden veya Delegelerden gelecek öneriyi görüşür.

            Kurulun Başkanı Federasyon Genel Başkanıdır. Kurulun toplantı tutanaklarını Genel sekreter ve yardımcısı düzenler. Toplantıların yapılabilmesi için çağrı yeterli olup çoğunluk aranmaz. Kararlar açık oyla alınır. Kurul kararları Yönetim Kurulunca Mühürlenmiş olan ayrı bir deftere işlenir ve katılanlarca imzalanır.        

            Kurula Kulüp Başkanları haricinde (eski yöneticiler, Federasyon Kurulları, Spor Adamları, Taban Birlikleri, Spora katkı vermiş kişiler )kimlerin katılacağını Yönetim Kurulu belirler,

            Kurul toplantıları yurt dışında da yapılabilir,

 

MADDE 37 - FEDERASYON ÜYELERİNİN  ÖDEYECEĞİ YILLIK AİDAT MİKTARI

 

        A-) Federasyona üye olan spor kulübü derneklerince, Federasyona ödenecek olan yıllık aidat kulüp başına 20 TL dir.  Yıl tamamlandığında ödemelerde tamamlanmış olmalıdır.

        B) Bu Miktarlar Genel Kurulca azaltılır veya arttırılır.

        C) Üyeler üyelikte bulunduğu sürece ödentisini vermek zorundadır

           

MADDE 38- TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER

 

Dernekler işletme hesabına göre defter tutarlar. Ancak yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500 TL.’ yi aşan Federasyonlar takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan Federasyonlar, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutarlar.

Bilanço esasına geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerlerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler.

Dernek, aşağıda yazılı defteri tutar. Bu defteri İl Dernekler Müdürlüğü biriminden veya noterden onayı olması zorunludur. Bu defterin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterler, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Ticari işletmesi bulunan Federasyonlar, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.

A)                     İşletme Hesabı Esasına Göre Tutulacak Defterler

1-                      Üye Kayıt defteri

2-                      Karar Defteri

3-                      Gelen Giden Defteri

4-                      İşletme Hesabı Defteri

5-                      Demirbaş Defteri

6-                      Alındı Belgesi Kayıt Defteri

 

B)                     Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler

1-                      Karar Defteri

2-                      Üye Kayıt Defteri

3-                      Evrak Defteri

4-                      Alındı Belgesi Kayıt defteri

5-                      Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usulü Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığı’na v erdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

                       

MADDE 39- ALINDI BELGESİNİN BASTIRILMASI VE KONTROLU

 

 Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılır. Alındı Belgelerin Yönetimde belirtilen biçim ve ebatta Yönetim Kurulu kontrolü ile bastırılır. Alındı Belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklide tertip edilir form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı Belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

Bastırılan Alındı Belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı Belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

Bastırılan Alındı Belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılması içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

          Defterler hariç olmak üzere, federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır.

           Federasyonun gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuz karşılığında alınır, giderler belgelenir. Dip koçanlar ve sarf belgeleri yürürlükteki mevzuat hükümlerinin öngördüğü sürece saklanır. Federasyon paraları Federasyon adına bir bankada açılacak hesaba yatırılır.

           Federasyon kasasında ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenecek miktar kadar para bulundurulur. Üye dernek ödentileri dernekler tarafından Federasyon Merkezi hesabına yatırılır veya elden makbuz karşılığı Genel Saymana verilir.

 

MADDE 40– YETKİ BELGESİ

 

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

 

MADDE 41- TAŞINIR-TAŞINMAZ MAL EDİNME

Federasyon Genel Kurullarının yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile taşınır-taşınmaz mal satın alabilir veya taşınır-taşınmaz mallarını satabilirler. Federasyon edindikleri taşınmazları, tapuya tescilden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

 

MADDE  42- FEDERASYONUN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) ‘Alındı Belgesi’ ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler Alındı Belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Federasyonun, Gelir Vergi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için (Dernekler Yönetmeliği EK- 13’te örneği bulunan) ‘Gider Makbuzu’ düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan)’Aynı Yardım Teslim Belgesi’ ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) ‘aynı Bağış Alındı Belgesi’ ile kabul edilir.

Yönetim kurulunca veya bu kurulun verdiği yetkiler doğrultusunda Yürütme Kurulunca karar verilmiş her türlü giderler, ödemeler, yapılan ayni ve nakdi yardımların yasal belgelere bağlanması, Yönetim Kurulu veya Yürütme kurulu kararları ile görevlendirilen ve Federasyonun amaçları, ilkeleri ve politikası doğrultusunda görev yapanların yaptığı giderleri Federasyon tarafından karşılanır, gider olarak kayıt edilir. Bu belgelerin Genel Başkan ile Mali Sekreterce imzalanması zorunludur.

Genel Kurul kararıyla belirtilen miktarda Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantılarına katılanlara bütçe durumu uygun olduğu taktirde yolluk ve huzur hakkı verilebilir. Yollukların ve huzur haklarının miktarı, ödeme şekilleri ile görevlendirmelerde kullanılacak ulaşım araçları Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

FEDERASYONUN GELİRLERİ

 

       Federasyon amaç ve ilkelerini gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, Spor Kulüplerinden, Sivil toplum kuruluşlarından, Özel Şirketlerden, Alışveriş Merkezlerinden, Federasyonlardan, siyasi partilerden, Belediyelerden, Valilikten, Resmi kurum ve kuruluşlardan, Odalardan, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir. Özel şirketler, Alışveriş Merkezleri ve Siyasi Partiler hariç adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilirler.

       Federasyon, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir, her türlü fonlardan, hibelerden ve projelerden yararlanabilir. Federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ve/veya uluslararası dernek, federasyon, konfederasyon ve kuruluşlar ile işbirliğinde bulunabilir. 

 

·         Üye kulüplerden alınacak üye ödentileri ve katılma payları

·         Yardımlar ve Bağışlar

·         Sosyal etkinliklerden elde edilecek gelirler

·         Federasyonca tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, sergi, gezi, açık arttırma, spor yarışması, spor okulları ,kurs, turnuva, kermes, masa tenisi, bilardo, satranç ve konferans gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerden sağlanan gelirler,

·         Dergi ve Reklam bedelleri

·         Federasyonca gazete, dergi ve bülten gibi yapılacak yayınlardan sağlanacak gelirler.

·         Her türlü spor yarışmaları gelirleri

·         Devlet yardımları,

·         Banka faiz ve gelirleri

·         Ortağı olduğu kooperatif, İşletme, Vakıf ve Şirket gelirleri

·         Kira gelirleri

·         Konfederasyon ve Diğer Ulusal Federasyon yardım ve bağışları

·         Ayni ve nakdi sponsorluk gelirleri

·         Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyelerinden alınacak yardım ve bağışlar

·         Belediyelere ait Şirketler ve kulüplerden alınacak yardım ve bağışlar

·         Belediyelerden kulüplerin organizasyonları için alınan yardım ve bağışlar

·         Devlet kurumlarından ve Belediyelerden Başkanlar Kurulu ve organizasyonlar için alınan bağış ve yardımlar.

·         Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,

·         Federasyonun yürüteceği ekonomik faaliyetlerden ve hizmetlerden elde edilen gelirler,

·         Futbol turnuvalarından elde edilecek gelirler ve Türkiye Futbol Federasyonundan gönderilen gelirler.

·         Federasyonun amacına uygun olarak işleteceği lokal ,restaurant ve spor tesisleri işletmeciliğinden elde edilecek gelirler.

·         Kurulmuş ve kurulacak olan iktisadi ve ticari faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

·         Gerçek ve tüzel kişilerle ulusal ve uluslararası resmi özel kuruluşlar tarafından yapılacak ayni ve nakdi taşınır taşınmaz her türlü bağışlar, fon ve destekler ve bunların gelirleri

·         Özel idare bütçelerinden alınacak olan yardımlar

·         Yardım toplama hakkında yasa, yönetmelik ve tüzük hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur

·         Diğer gelirler

 

 

FEDERASYONUN GİDERLERİ

 

            Federasyon Yönetim Kurulunca karar verilmiş ve Başkanca onaylanmış amaca yönelik her türlü giderlerdir. Bu giderler, usulüne uygun şekilde düzenlenen fatura, gider pusulası, vb., gibi belgeler karşılığı muhasebe kayıtlarına işlenir. Bu belgeler en az 5 (beş) yıl saklanır

 

MADDE 43 - GELİR VE GİDER İLE BORÇLANMADA USUL

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma banka kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyon gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Genel Kurul Yetkisini Kullanarak Taşınır ve Taşınmaz Mal Alımında, Yönetim Kurulu Kararı ile Borçlanma yapabilir. Borçlanma Federasyonun son genel kuruldaki gelirinin % 50 sinden fazla olamaz.

 

MADDE  44 - FEDERASYONUN İÇ DENETİMİ

Federasyonda Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

MADDE 45 -  FEDERASYONUN FESHİ

Genel Kurul her zaman derneğin feshine karar verilebilir. Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Federasyon üyelerinin en az 2/3 üçünün çoğunluğu ile verilir. Federasyonun feshi Genel Kurul tarafından 7 gün içerisinde o yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

 

MADDE 46-  FEDERASYONUN TASFİYESİ

Feshi edilen veya münfesih gelen derneğin menkul, gayrimenkul ile nakitlerin kurucu derneklere devredilir.

Genel Kurul tarafından bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanamamışsa yahut Federasyon mahkeme kararı ile fesih edilmiş ise, Federasyonun menkul, gayrimenkul ile nakitleri Federasyonun kapatıldığı tarihte Kurucu Derneklere devredilir. .

 

MADDE 47- LOKAL VE TESİS AÇMA

Federasyon ilgili mercilerden izin almak koşul ile lokal, dinlenme tesisi, spor alanları, misafirhane, otel ve sporcu kamp merkezi vb. açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

 

 

MADDE 48 – TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLME ŞEKLİ

Tüzük değişikliği Genel Kurul Kararı ile yapılır. Genel Kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ‘ü dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

MADDE 49 – HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

           Federasyon tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan konularda da 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

 
Create AccountLog In Your Account